ວິທີໄລ່ມົດແບບງ່າຍໆ ! ໃຫ້ຫາຍໄປຈາກບ້ານເຮືອນ !

224

ເຮັດຄວາມສະອາດບ້ານ

ວິທີກຳຈັດມົດຂັ້ນທຳອິດທີ່ແສນງ່າຍໆບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍເລີຍ ພຽງແຕ່ເຮົາໝັ່ນເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນເປັນປະຈຳ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພື້ນທີ່ໃດໆ ໃນເຮືອນມີເສດອາຫານ,ເສດຂະໜົມ ແລະ ຄວາມສົກກະປົກໃດໆ ຖ້າເຜີເຮັດເສດອາຫານຕົກລົງພື້ນກໍຄວນຮີບເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນ ໂດຍດ່ວນ ເທົ່ານີ້ກໍຊ່ວຍປ້ອງກັນມົດເຂົ້າມາໃນເຮືອນໄດ້ແລ້ວ

ວາງກັບດັກລໍ້ມົດ

ຖ້າຫາກ ມົດມາຕອມອາຫານ ຫລື ຍ່າງເປັນຂະບວນຍາວຢູ່ໃນເຮືອນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ຍົກອາຫານທີ່ມີມົດຕອມໄປຕາກແດດຮ້ອນໆກ່ອນ ແລ້ວກຽມເຫຍື່ອລໍ້ມົດ ໂດຍປະສົມບໍແລັກກັບນ້ຳຫວານ ຫລື ນ້ຳເຜີ້ງໃສ່ຖ້ວຍນ້ອຍໆ ແລ້ວນຳໄປວາງໄວ້ທີ່ຂອບໜ້າຕ່າງ ຫລື ບໍລິເວນນອກເຮືອນທີ່ໃກ້ຂະບວນມົດ ບັນດາມົດທັງຫລາຍຈະແຫ່ກັນໄປຂົນກັບດັກກັບແລ້ວຄ່ອຍໆ ຕາຍກັນໄປໃນທີ່ສຸດ

ໄລ່ມົດດ້ວຍນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ

ມົດມັກຈະເຮັດລາຍແທງເປັນແນວຍາວເພື່ອບອກທາງມົດຕົວອື່ນໆ ໃຫ້ມາກິນອາຫານໃນເຮືອນເຮົາ ຊຶ່ງມົດຈະໃຊ້ວິທີດົມກິ່ນລາຍແທງມາເລື່ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍປະສົມນ້ຳສົ້ມສາຍຊູກັບນ້ຳສະອາດໃນອັດຕາສ່ວນ ເທົ່າໆກັນ ຈາກນັ້ນນຳໄປເທກົງບໍລິເວນທີ່ມັກຈະມີມົດຍ່າງເປັນແນວຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອກຳຈັດກິ່ນທີ່ມົດເຮັດປະໄວ້ມົດກໍຈະຍ່າງຕາມລາຍແທງບໍ່ໄດ້ ແລ້ວ