ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຢູ່ງຽບໆຄົນດຽວ !

324
  • ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດແບບສ້າງສັນ: ໃນການໃຊ້ຄວາມຄິດທົບທວນສິ່ງຕ່າງໆ ຢ່າງຜ່ອນຄາຍ, ບໍ່ຮີບຮ້ອນ, ບໍ່ລະແວງສົງໃສ, ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ, ບໍ່ຄອນແຄນໄປສິ່ງທີ່ເຫັນພຽງໄລຍະສັ້ນໆ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດດີໆມາຈາກການທີ່ມີເວລາໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ: ເມື່ອເຮົາເກີດມີຄວາມຄິດເກີດຂື້ນໃຫ້ຮີບຈົດໄວ້ບໍ່ຕ້ອງຈົດເປັນລະບຽບຫລືສວຍງາມກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຈົດແບບລັກສະນະລວມໆຈົດເທົ່າທີ່ຈົດໄດ້ກໍ່ຈົດໄປກ່ອນ ແລະ ລວບລວມໄວ້ເພື່ອທົບທວນພາຍຫລັງ.
  • ຊ່ວຍສະສົມພະລັງງານ: ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນທັງກາຍ ແລະ ໃຈ, ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາກິລິຍາມາລະຍາດທາງສັງຄົມ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງລະວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ພໍໃຈ ຫລື ຖືກຕໍານິ. ຈະຮູ້ສຶກອິດສະຫລະເຕັມທີ່, ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະ ມີພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ໄປ.
  • ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕົວເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ: ການໄດ້ທົບທວນຄວາມຄິດ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆຢ່າງສະຫງົບປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາເລື່ອນໄຫລຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຈຸດດີ-ຈຸດ ອອ່ນຕົວເອງດີຂື້ນ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ມີສະມາທິດີຂື້ນ: ຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍ ຢ່າງຈົດຈໍ່ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ແກ້ບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ແຮງກົດດັນ.

ຫມາຍເຫດ: ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດໃນທາງບວກ ເພາະຖ້າຄິດໄປທາງລົບອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສົ້າຂື້ນ ( ການໃຊ້ຊີວິດແບບມີຈຸດຫມາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງກ້າວໄປເຖິງຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ).