ເປີດດວງລາສີ ນັບຈາກນີ້ອີກ 3ເດືອນຈະມີໂຊກລາບຈາກເດັກ ຈາກຄວາມຝັນ ຈາກເຈົ້າທີ່.

102

ໃນຊ່ວງນີ້ດວງຊະຕາຂອງແຕ່ລະລາສີມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍອາດປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີແລະປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ.

1. ເລີ່ມຈາກລາສີມັງກອນ ລາສີເມກ ລາສີກໍລະກົດ ລາສີພະຈິກ ຈະມີໂຊກລາບຈາກເດັກນ້ອຍ ກຸມານທອງ ວິນຍານເດັກ.

2. ລາສີກຸມ ລາສີພຶດ ລາສີກັນ ລາສີທະນູ ຈະມີໂຊກຈາກຄວາມຝັນ ເຈົ້າທີ່ເຈົ້າຖານ ສຳພະເວສີ (ບູຊາເຈົ້າທີ່ແລ້ວຢ່າລືມທຳບຸນແຜ່ກຸສົນໃຫ້ສຳພະເວສີ).

3. ລາສີມີນ ລາສີເມຖູນ ລາສີສິງ ລາສີຕຸນ ຈະມີໂຊກຈາກການເດີນທາງ ສິ່ງສັກສິດທີ່ທ່ານນັບຖື.

ໂດຍທີ່ໂຊກທັງໝົດນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກຫວຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ອາດຈະເປັນເລື່ອງວຽກ ການງານການເງິນຫຼືນຳພາຄົນຮັກມາໃຫ້.