ກໍາປູເຈຍປະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ !

171

ຕົງເລສາບ (Tonle Sap) ອ່າງຮັບນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ຂອງປະຊາຊົນ ກໍາປູເຈຍ ປີນີ້ ຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ່ສອງ ຕິດຕໍ່ກັນ

ເນື່ອງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ຈົນບໍ່ສາມາດ ແລ່ນເຮືອ ແລະ ຫາປາໄດ້, ສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ລະບົບນິເວດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ.

ພາບຖ່າຍວັນທີ 06/07/2020
ຂໍ້ມູນ: REUTERS