Homeຂ່າວຂ່າວຕ່າງປະເທດໜຸ່ມຮ້ອງໄຫ້ເຫຼືອໃຈ ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍບ້ານແຕ່ໄດ້ຄະແນນດຽວ ຄົນໃນເຮືອນມີຮອດ12ຄົນ

ໜຸ່ມຮ້ອງໄຫ້ເຫຼືອໃຈ ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍບ້ານແຕ່ໄດ້ຄະແນນດຽວ ຄົນໃນເຮືອນມີຮອດ12ຄົນ

ອັນນີ້ໜ້າຄິດ! ລົງເລືອກຕັ້ງທັ້ງທີ ຄົນໃນເຮືອນມີ 10ກວ່າຄົນ ແຕ່ໄດ້ຄະແນນດຽວ

ໜຸ່ມສຸດຊໍ້າ ລົງເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ມາພຽງ 1ຄະແນນ ທັ້ງທີ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວຮ່ວມ 12ຊີວິດ, ໂດຍໜຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວດປັນຊາວອິນເດຍ ລົງເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອຜົນອອກມາກໍ່ຕ້ອງງົງ ເມື່ອໄດ້ມາພຽງຄະແນນດຽວ ທັ້ງທີ່ຄົນໃນເຮືອນມີສິດອອກສຽງໄດ້ເຖິງ 12ຄົນ.

ປານກັບຟ້າຜ່າລົງມາກາງໃຈຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໃນລັດ ຄຸຊຣາດ ປະເທດອິນເດຍ ເມື່ອເຂົາລົງສະໝັກເພື່ອຮັບຕໍາແໜ່ງພາຍໃນໝູ່ບ້ານລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນໃນຊ່ວງເດືອນຜ່ານມາ ເຂົາກັບໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງ 1ຄະແນນເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີໃຜເລືອກເຂົາເລີຍ ແມ້ແຕ່ຄົນໃນຄອບຄົວ.

ໂດຍ ທ້າວ ສັນໂດດ ຮັລປາຕີ ໄດ້ລົງສະໝັກໃນຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າໝູ່ບ້ານ ຫຼື ນາຍບ້ານຂອງໝູ່ບ້ານຊາວາລາ ໃນເຂດວາປີ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະບໍໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງເຖິງໄຊຊະນະ ແຕ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ຄາດຄິດວ່າຕົນຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງຄະແນນດຽວ.

ໂດຍໜຸ່ມຄົນນີ້ເຜີຍວ່າ: ການເລືອກຕັ້ງມັນສໍາເລັດໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂ້ອຍໄດ້ພຽງຄະແນນດຽວ ແມ້ແຕ່ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ກໍ່ຍັງບໍ່ໂຫວດໃຫ້ຂ້ອຍເລີຍ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ເຄີຍເກີດກໍລະນີຄ້າຍໆແບບນີ້ເມື່ອ 3ປີກ່ອນ ຜູ້ສະໝັກ ອິດສະລະຈາກລັດປັນຈາບຄົນໜຶ່ງ ຕ້ອງຫຼັ່ງນໍ້າຕາໃຫ້ສໍາພາດກັບນັກຂ່າວ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງ 5ຄະແນນ ທັ້ງໆທີ່ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເຖິງ 9ຄົນ ທີ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ແຕ່ກໍລະນີຂອງທ້າວສັນໂດດ ມັນເຫຼືອໃຈຍິ່ງກວ່າ ເພາະບໍ່ມີໃຜເລືອກເຂົາເລີຍ ນອກຈາກຕົວເຂົາເອງ.

explore more